علی بابایی فرماندار کرمان طبق روال هر پنج شنبه با شهروندان به صورت چهره به چهره دیدار نمود.این برنامه با استقبال شهروندان مواجه گردید.این برنامه با حضور مدیران و مسئولین شهرستان برگزار
می گردد.
شهروندان علاقه مند می توانند در طول هفته نسبت به اخذ نوبت اقدام نمایند.