طی حکمی از سوی استاندار کرمان دکتر محمد مهدی فداکار ، علی بابایی در سمت فرمانداری کرمان ابقا شد .
بابایی متولد1352دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت بوده و پیش از این بعنوان شهردار کرمان،معاون خدمات شهری شهرداری،معاون برنامه ریزی اقتصادی،مدیر عامل سازمان پارکها
و کارشناس جهاد کشاورزی خدمت نموده است.