برنامه ملاقات مردمی دکتر علی بابایی فرماندار کرمان با حضور و پاسخگویی مسئولین مربوطه این پنج شنبه نیز برگزار گردید.این برنامه هر پنج شنبه و با پاسخگویی مسئولین مربوطه در محل دفتر فرماندار برقرار است.