علی بابایی فرماندار کرمان در جلسه نهایی مجمع بسیجیان ضمن تبریک میلاد پیامبر ،از جایگاه بسیج بعنوان عنصری همیشه در صحنه  قدردانی نمود.وی تاکید کرد بسیج همواره در صف اول خدمت به مردم در تمام زمینه ها حضور فعال داشته و به خوبی نقش خود را ایفا نموده است. فرهنگ والا ی بسیج که به امر امام پدید آمد امروز در حال صدور به کشورهای منطقه است.
وی اظهار داشت بسیج همواره و همه جا پای کار و حامی مسئولین بوده است.از سازندگی و اشتغال تا صحنه های آشوب اخیر،با ایثار و فداکاری خود اجازه  نداده تا آسیبی به این نظام وارد شود.
فرماندار کرمان با اشاره به پیشنهادات بسیجیان در جلسه با موضوع همکاری با ادارات گفت:قرار نیست اگر بسیج جایی کاری را بر عهده گرفت مسئولین مربوطه از زیر بار آن قسمت شانه خالی کنند بلکه باید با همت مضاعف با نیروهای بسیج همکاری و همدلی داشته باشند.
روابط عمومی فرمانداری کرمان