شماره ستاد مرکزی خدمات و تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان کرمان
03432232925 03432232924 03432227617
محل ستاد مرکزی :
فرهنگسرای کوثر واقع در کرمان - خیابان شهید رجایی جنب کتابخانه ملی