علی بابایی فرماندار کرمان، در جلسه گروه کاری اشتغال و کارآفرینی استان که با محوریت شهرستان کرمان در فرمانداری برگزار گردید، اظهار داشت: میزان اشتغال تعهد شده در سامانه رصد از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 112 درصد تحقق یافته است.از میزان 6606نفر اشتغال تعهد شده برای سال1400در 8ماهه ابتدای سال،تعداد4948نفر در سامانه رصد ثبت گردیده است.
وی گفت: عدم حضور برخی ادارات در شهرستان کرمان و نبود امکان ثبت اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی ها و بنگاه های کاریابی در سامانه رصد اشتغال از جمله دلایل ثبت کمتر از میزان واقعی اشتغال محقق شده می باشد که انشاءا... تا پایان سال این رقم افزایش خواهد یافت.
در ابتدای جلسه پس از ارائه گزارش رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اظهار داشت: اشتغال مهمترین مسئله جامعه ما می باشد، که با رفع موانع آن بسیاری از مشکلات نیز برطرف می گردد.
وی افزود: اشتغال یک نفر می تواند خانواده ای را نجات دهد.
مهرابی عنوان کرد: همه دستگاهها باید به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و حقیقی در جامعه باشند ارائه گزارشات غیرواقعی مشکلی را از جامعه ما حل نمی کند.