علی بابایی فرماندار کرمان در جلسه ستاد کرونای شهرستان اظهار داشت: گویا همگی دچار بی تفاوتی  خطرناکی نسبت به رعایت دستورالعمل های کرونا شده ایم. باید همه ی ما با رعایت پروتکل ها و تزریق واکسن افراد باقی مانده ،جامعه را از شرایط بحرانی نجات دهیم. تنها با مهار این ویروس می توان جامعه را به روال عادی برگرداند.
وی افزود: هر چند که شهرستان کرمان از نظر ابتلا و نرخ تزریق واکسن به نسبت استان و کشور در جایگاه نسبتا مطلوبی قرار دارد، اما باید هرچه سریع افراد واکسن نزده شناسایی و اقناع گردند.
فرماندار کرمان خاطرنشان کرد: با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از تبدیل وضعیت نارنجی به قرمز و تعطیلی و ورشکستگی اصناف پیشگیری کنیم.
وی گفت: باید 3برنامه در اولویت ستاد مقابله با کرونای شهرستان باشد:
1-شناسایی افراد واکسینه نشده و علت یابی تاخیر و مقاومت در مقابل تزریق واکسن
2-فرهنگ سازی و تولید محتوا در جهت تشویق و اقناع سازی مردم جهت دریافت واکسن
3-استفاده از ظرفیت سازمان ها، ادارات، کارخانجات، اتاق اصناف، اتحادیه ها و ... برای تکمیل پروسه تزریق واکسن و ترغیب به شرکت در این امر مهم