اسامی و کد نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای شهرستان کرمان پس از انصراف تعدادی از کاندیداها در روز اول شروع تبلیغات انتخاباتی