نظر به بالا رفتن سطح ابتلا و فوت ناشی از بیماری کرونا و تغییر وضعیت رنگ بندی شهرهای کشور و استان، با عنایت به نارنجی شدن رنگ شهرستان کرمان و تعدادی از شهرستانهای استان، محدودیت های متناسب با سطح نارنجی بیماری در شهرستان کرمان به شرح پیوست اعلام می گردد.
لازم به ذکر است محدودیتهای مندرج در دستورالعمل در شهرستان کرمان از روز سه شنبه 17 فروردین ماه اجرایی خواهد شد.